โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์


ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ ก่อตั้งโดยพระครูบริหารสังฆกิจ (เกิด) เชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลบางพระ" ในปี พ.ศ. 2477 ต่อมาได้โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง ปี พ.ศ. 2484 เชื่อว่า "โรงเรียนวัดรามประดิษฐ์" พระครูบริหารสังฆกิจ (เต้ง)
จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมในปี พ.ศ. 2494 และสร้างอาคารเรียน 2 ชั้นเสร็จ ฉลองอาคารเรียน และป้ายโรงเรียน ปี พ.ศ. 2498 เชื่อว่า "โรงเรียนวัดรามประดิษฐ์สังฆกิจวิทยาคาร" และในที่สุดเมือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 ก็โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง จนถึงปัจจุบัน ในชื่อโรงเรียน "โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์"

คติพจโรงเรียน


         "การศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิต"

คำขวัญประจำโรงเรียน


         "วินัยดี มีวิชา เยาวชนพัฒนา ปวงประชาร่วมใจ"

สัญลักษณ์โรงเรียน


              

อักษรย่อ


         "ท.4"

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

                
         "นายสุภาพ แก้วตาทิพย์ "

         "ผลงานทางวิชาการ"
หน้าหลัก


สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช   80140    โทรศัพท์  075517266 / 075517630 / e-mail royim65@hotmail.com
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง