โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี


ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456 โดยพระอธิการไล้ โฆษโน เจ้าอาวาสวัดนาควารี
         - พ.ศ. 2546 ทางราชการเข้ามาจัดการศึกษา เปลี่ยนชื่อว่า "โรงเรียนประชาบาลตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก" (วัดหูล่อง)
         - พ.ศ. 2482 โอนโรงเรียนมาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทศบาล 3 วัดหูล่อง"
         - พ.ศ. 2487 ได้โอนโรงเรียนกลับไปอยู่สังกัดประชาบาล ชื่อ "โรงเรียนวัดหูล่อง"
         - พ.ศ. 2498 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนวัดนาควารี" ตามชื่อของวัด
         - พ.ศ. 2506 โอนกลับมาสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง ตั้งชื่อว่า "โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี"
         - พ.ศ. 2515 ได้รับอนุญาติจากพนะครูวิชัยธรรมวุฒิ (แปลก ติสสโร) เจ้าอาวาส ก่อสร้างอาคารเรียนด้านหลังวัด (ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) ปัจจุบันมีอาคารเรียน ค.ส.ล. จำนวน 3 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารเอนกประงค์ 1 หลัง ห้องเรียนธรรมชาติ 1 หลัง
         - ปัจจุบันมีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 90 ตารางวา เปิดทำการสอนตั้งแต่นุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ปรัชญาประจำโรงเรียน


         "วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนชุมชน"

คำขวัญประจำโรงเรียน


         "เรียนดี งานดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"

สีประจำโรงเรียน


         ขาว - แดง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา


         "ว่าที่ร้อยตรี วัฒนชัย ละอองศิริวงศ์"
                   

       ผลงานวิจัย 1
       ผลงานวิจัย 2


อักษรย่อ


         "ท.3"

       ผลงานทางวิชาการ นางสาวเรณู    คงขาว
หน้าหลัก


สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช   80140    โทรศัพท์  075517266 / 075517630 / e-mail royim65@hotmail.com
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง