เมนูหลัก
  หน้าหลัก
อำนาจหน้าที่     
งานธุรการ     
งานสังคมสงเคราะห์
งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
งานพัฒนาชุมชน
บุคลากร

 หน่วยงานภายใน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกองสวัสดิการสังคม     สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

นงเยาว์ แม่นสกุล
ผ อ. กองสวัสดิการสังคม


จำนวนผู้เข้าชม
free web counter


กองสวัสดิการสังคม   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง

ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140