เรื่อง ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ "รายงานแสดงการปฎิบัติงานเทศบาลเมืองปากพนัง จำนวน 3,000 เล่ม

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม