เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 440 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติและกำหนดราคากลาง