เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษาด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1, โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี, โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติและกำหนดราคากลาง