เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งสายเมนนอกอาคาร โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติและกำหนดราคากลาง