เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยถมยา 5/8

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติและกำหนดราคากลาง