เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างบ้านเลขที่ 287 ซอยพัฒนาการชายน้ำ 6

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

คุณสมบัติและกำหนดราคากลาง