เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หลังสำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง-คลองแพรกซ้าย (ช่วงที่ 2)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม