งบแสดงฐานะทางการเงินเทศบาลเมืองปากพนัง
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555
     
     
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2555-2557
  แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559