หน้าหลัก
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
กองวิชาการและแผนงาน     
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากพนัง

สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง ถ.ประชาวัฒนา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140 โทรศัพท์ 075-517266 / 075-517630 / โทรสาร 075-517313
e-mail pm-paknang@hotmail.co.th พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง