การจัดการองค์กรเทศบาลเมืองปากพนัง


องค์การเทศบาล   
      ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี

     สภาเทศบาลประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาล 18 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีประธานสภาเทศบาล 1 คน และรองประธานสภาเทศบาล 1 คน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ตามมติของสภาเทศบาล มีหน้าที่ตราเทศบัญญัติ ตรวจสอบควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหาร ให้ความเห็นชอบของเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญหรือวิสามัญ ประจำสภา

     นายกเทศมนตรี มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี ทำหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาล และเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานของเทศบาลและลูกจ้าง มีหน้าที่กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย วางระเบียบเพื่อให้งานเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้

     นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งไม่ใช่สภาเทศบาลได้ไม่เกิน 3 คน เป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย แต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้จำนวนรวมกันไม่เกิน 3 คน

     มีปลัดเทศบาล ฐานะหัวหน้าพนักงานฝ่ายประจำ เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง รองจากนายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำเทศบาล ให้เป็นไปตามนโยบาย และมีอำนาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย

คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

     - นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง  
      - รองนายกเทศมนตรี   
      - รองนายกเทศมนตรี  
      - รองนายกเทศมนตรี  

ฝ่ายนิติบัญญัติ   ประกอบด้วย

นายชยะพัฒน์ ทองนวล   ประธานสภาเทศบาล
นายเฉลียว ไสยรัตน์   รองประธานสภาเทศบาล
และสมาชิกสภาเทศบาล  รวม 18 คนการแบ่งส่วนการบริหารงานของเทศบาลเมืองปากพนังแบ่งออกเป็น 7 กอง 1 สถานธนานุบาลและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลจำนวน 6 โรง โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย

1. สำนักปลัดเทศบาล
2. กองวิชาการและแผนงาน
3. กองคลัง
4. กองช่าง
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6.กองการศึกษา
7. กองสวัสดิการสังคม
8. กองสวัสดิการสังคมฯ


โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง

1. โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
2. โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
3. โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี (ท.3)
4. โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์(ท.4)
5. โรงเรียนวัดคงคาสวัสดิ์(ท.5)
6. โรงเรียนวัดศรีสมบูรณ์(ท.6)หน้าหลัก


สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช   80140    โทรศัพท์  075517266 / 075517630 / e-mail pm-paknang@hotmail.co.th
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศเมืองปากพนัง