เรื่อง ประกาศจากกรมอุตุวิทยา วันที่ 27 มกราคม 2559
เรื่อง ระเบียบเทศบาลเมืองปากพนัง ว่าด้วยการประกวดหนูน้อยตรุษจีน (China Kids) ประจำปี ๒๕๕๙
เรื่อง ปั่นจักรยานไหว้พระศาลเจ้า เทศกาลตรุษจีน ในวันเสาร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เรื่อง กำหนดการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
เรื่อง กำหนดการพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่อง แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙
เรื่อง กำหนดการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและปีใหม่ ประจำปี 2559
เรื่อง กำหนดการจัดงานวันเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปี 2558
เรื่อง ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และ ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙
เรื่อง บุคคลตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
เรื่อง ลดอัตราดอกเบี้ยสถานธนานุบาล
เรื่อง กิจกรรมเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง สรุปผลการประกวดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง ประชุมสภาเทศบาลเมืองปากพนัง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๘
เรื่อง ให้ผู้ปกครองส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
 
ย้อนหลัง