เรื่องราคากลางงานจ้างเหมารถทัศนาจร
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างบ้านเลขที่ 287 ซอยพัฒนาการชายน้ำ 6
เรื่องราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ข้างบ้านเลขที่ 421/1 ถนนเฉลิมฉลองครองราชย์ 60 ปี
เรื่องราคากลางงานจ้างทำหนังสือ "ธ สถิตในดวงใจ...ชาวปากพนัง"
เรื่องราคากลางงานจ้างซ่อมแซมสนามบาสเก็ตบอล วัดเสาธงทอง
เรื่องราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ข้างบ้านเลขที่ 287 ซอยพัฒนาการชายน้ำ 6
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560
เรื่องราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงพื้นสะพานข้ามคลองบางวำ
เรื่องราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยข้างธนาคารออมสิน ถนนชายน้ำ
เรื่องราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน
เรื่องราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หน้าวัดบางบ่อ
เรื่องราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.หลังสำนักงานเทศบาลเมืองปากพนังถึงคลองแพรกซ้าย (ช่วงที่2)
เรื่องราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างบ้านเลขที่ 210/2 ซอย 6 ถนนพัฒนาการชายน้ำ
เรื่องราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560
เรื่องราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)
เรื่องราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแสงขำ ถนนชายทะเล
เรื่องราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยสาธารณข้างโรงน้ำแข็งศรีสมบูรณ์
เรื่องราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ทางเข้าโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี
เรื่องราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าทางเดินสะพานตัวทีข้างบ้านนายสมบูรณ์ จิรักษา
เรื่องราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแพรกจูด 13
เรื่องราคากลางจ้างเหมารถโดยสาร
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธัวาคม 2559
เรื่องราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ
เรื่องราคากลางจัดซื้อเครื่องครัวมาประกอบอาหาร
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง( โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1, โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์)
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง( โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์)
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559
เรื่องราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ
เรื่องราคากลางจัดซื้อน้ำดื่ม
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT
เรื่องราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(เคลื่องทำสลบสุกรไฟฟ้า)
เรื่องราคากลางจ้างเหมาจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559
เรื่องราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ น.ส.พ. ปากพนังนิวส์
เรื่องราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี
เรื่องราคากลางงานซ่อมไฟฟ้า (เสาไฮเมท)
เรื่องราคากลางงานซ่อมแซมห้องทำงานหน้าห้องนายกเทศมนตรี
เรื่องราคากลางงานปรับปรุงห้องน้ำหน้าห้องสำนักปลัด
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ
เรื่องราคากลางจัดซื้อม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง
เรื่องราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน ประจำปี 2560
เรื่องราคากลางจัดซื้อหลอดไฟ LED T8 ขนาด 16 วัตต์
เรื่องราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมราวระเบียงของอาคารศาลาประชาสันต์
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559
เรื่อง สอบราคาซื้อแผ่นพื้นผลิตจากยางสังเคราะห์
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
เรื่อง สอบราคาซื้อดินลูกรัง
เรื่องราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังอาคารห้องปฏิบัติงาน
เรื่องราคากลางจ้างเหมาขุดลอกคลอง
เรื่องราคากลางจ้างทำวารสารท่องเที่ยวเทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่องราคากลางจัดซื้อถังขยะขนาด 20 ลิตร
เรื่องราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล
เรื่องราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
เรื่องเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
เรื่องราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
เรื่องราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
เรื่องเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
เรื่องราคากลางซ่อมแซมโรงอาหาร อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
เรื่อง ประกาศยกเลิก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงน้ำ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะและบริเวณสวนลานพระรูป ร.5
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงน้ำ
เรื่องราคากลาง ซ่อมปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่องกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้งจุดรับสัญญาณเสียงตามสาย
เรื่องเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
เรื่องราคากลาง ซ่อมแซมอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล.ริมคลองศรีจันทร์ ตั้งแต่ซอยสุธรรมสงเคราะห์1
เรื่องราคากลางถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล(เสื้อกีฬา)โครงการวิ่งมินิมาราธอน
เรื่องราคากลาง จ้างเหมาวงดนตรี
เรื่องราคากลาง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท 6737 นศ.
เรื่องราคากลาง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
เรื่องราคากลาง จัดซื้อยูนิตทำฟัน
เรื่องราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแยกซ้ายจากซอยแพรกจูด 8
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าด้ารทิศเหนือถนนบางวำ
เรื่องราคากลาง ก่อสร้างทางเท้า ด้านทิศเหนือถนนบางวำ
เรื่องราคากลาง ก่อสร้างยกระดับทางเท้า ถนนศรีสมบูรณ์ ช่วงหน้าวัดนาควารี
เรื่องราคากลาง งานซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์
เรื่อง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดมือถือ
เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงตลาดสดบางวัง
เรื่อง ราคากลางซ่อมแซมเรือข้ามฟากลำที่ 2
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองวิชาการ
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานกิจการเทศบาลเมืองปากพนัง"
เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนศรีสมบูรณ์ ซอย4
เรื่อง ราคากลางก่อสร้างทางเดินถนนศรีสมบูรณ์ ซอยข้างบ้านเลขที่ 16/7 ไปทางทิศใต้
เรื่อง เผยแพร่สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนศรีสมบูรณ์ ซอยอะชิโต แยก 1 ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่บ้านเลขที่ 207/1
เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังเทศบาลเมืองปากพนังถึงคลองแพรกซ้าย
เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนหลังอำเภอปากพนัง
เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนหลังสนามกีฬาข้างบ้านเลขที่ 110/2
เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาวัฒนา ซอย 6
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา
เรื่อง ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล
เรื่อง ราคากลางถนนค.ส.ล. ถนนศรีสมบูรณ์ ซอยอะชิโต แยก 1
เรื่อง ราคากลางถนนค.ส.ล. ซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 390/40 ถนนบางทวด-สระแก้ว
เรื่อง ราคากลางถนนค.ส.ล. ซอยแยกซ้าย1 แยกจากซอยพานิชสัมพันธ์2
เรื่อง ราคากลางถนนค.ส.ล. ซอยแยกซ้ายแยกจากซอยพานิชสัมพันธ์5
เรื่อง ราคากลาง แผงกั้นจราจรพลาสติก (Barrier)
เรื่อง ราคากลาง ถนน ค.ส.ล. ซอยแพรกจูด 12
เรื่อง ราคากลาง ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแพรกจูด 5
เรื่อง ราคากลาง ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแพรกจูด 3
เรื่อง ราคากลาง ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแพรกจูด 2
เรื่อง ราคากลาง ถนน ค.ส.ล. ถนนบางทวด ซอยถมยา 5/6
เรื่อง ราคากลาง ถนน ค.ล.ศ. ถนนบางทวด ซอยถมยา 5/4
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อหมวกนิรภัยโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง กองการศึกษา เทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่อง ราคากลางงานอาคารประกอบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรื่อง ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
เรื่อง ราคากลาง โครงการซ้อมแซมแพขนานยนต์
เรื่อง ราคากลาง โครงการซ้อมแซมแพขนานยนต์
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินถม(ลูกรัง) จำนวน ๕๐๐ ลบ.ม.
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชน งานฉลองวันเด็กแห่งชาต
เรื่อง ราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อธงราวตราสัญลักษณ์ ภปร..
เรื่อง ราคากลาง ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (โคมเทียน)
เรื่อง ราคากลาง ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (เทียนไข)
เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเรือข้ามฟากลำที่๑
เรื่อง ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมางานแสดงดนตรี
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาเวทีมวยไทย
เรื่อง ราคากลาง รายการจ้างประชาสัมนธ์กิจกรรมพิธีเปิด งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว ๒๕๕๘ โดยผ่านจอ LED)
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หน่วยงานเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย ไตรมาศที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงมหรสพ โครงการงานประเพณีลากพระและแข่งขัเรือเพรียว
เรื่อง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

 


 
 
 
 
 
 
ย้อนหลัง