เรื่องราคากลางจัดซื้อถังขยะขนาด 20 ลิตร
เรื่องราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ดนตรีสากล
เรื่องราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์
เรื่องเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559
เรื่องราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
เรื่องราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
เรื่องเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559
เรื่องราคากลางซ่อมแซมโรงอาหาร อาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
เรื่อง ประกาศยกเลิก สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงน้ำ
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะและบริเวณสวนลานพระรูป ร.5
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงน้ำ
เรื่องราคากลาง ซ่อมปรับปรุงอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เรื่องกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง จัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้งจุดรับสัญญาณเสียงตามสาย
เรื่องเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559
เรื่องราคากลาง ซ่อมแซมอาคารเรียน 3 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล.ริมคลองศรีจันทร์ ตั้งแต่ซอยสุธรรมสงเคราะห์1
เรื่องราคากลางถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและของรางวัล(เสื้อกีฬา)โครงการวิ่งมินิมาราธอน
เรื่องราคากลาง จ้างเหมาวงดนตรี
เรื่องราคากลาง จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บท 6737 นศ.
เรื่องราคากลาง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
เรื่องราคากลาง จัดซื้อยูนิตทำฟัน
เรื่องราคากลาง ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยแยกซ้ายจากซอยแพรกจูด 8
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเท้าด้ารทิศเหนือถนนบางวำ
เรื่องราคากลาง ก่อสร้างทางเท้า ด้านทิศเหนือถนนบางวำ
เรื่องราคากลาง ก่อสร้างยกระดับทางเท้า ถนนศรีสมบูรณ์ ช่วงหน้าวัดนาควารี
เรื่องราคากลาง งานซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์
เรื่อง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันชนิดมือถือ
เรื่อง ราคากลางงานปรับปรุงตลาดสดบางวัง
เรื่อง ราคากลางซ่อมแซมเรือข้ามฟากลำที่ 2
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองวิชาการ
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "รายงานกิจการเทศบาลเมืองปากพนัง"
เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ถนนศรีสมบูรณ์ ซอย4
เรื่อง ราคากลางก่อสร้างทางเดินถนนศรีสมบูรณ์ ซอยข้างบ้านเลขที่ 16/7 ไปทางทิศใต้
เรื่อง เผยแพร่สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนศรีสมบูรณ์ ซอยอะชิโต แยก 1 ไปทางทิศตะวันตกสิ้นสุดที่บ้านเลขที่ 207/1
เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หลังเทศบาลเมืองปากพนังถึงคลองแพรกซ้าย
เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนหลังอำเภอปากพนัง
เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกถนนหลังสนามกีฬาข้างบ้านเลขที่ 110/2
เรื่อง ราคากลางก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนประชาวัฒนา ซอย 6
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา
เรื่อง ราคากลางซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล
เรื่อง ราคากลางถนนค.ส.ล. ถนนศรีสมบูรณ์ ซอยอะชิโต แยก 1
เรื่อง ราคากลางถนนค.ส.ล. ซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ 390/40 ถนนบางทวด-สระแก้ว
เรื่อง ราคากลางถนนค.ส.ล. ซอยแยกซ้าย1 แยกจากซอยพานิชสัมพันธ์2
เรื่อง ราคากลางถนนค.ส.ล. ซอยแยกซ้ายแยกจากซอยพานิชสัมพันธ์5
เรื่อง ราคากลาง แผงกั้นจราจรพลาสติก (Barrier)
เรื่อง ราคากลาง ถนน ค.ส.ล. ซอยแพรกจูด 12
เรื่อง ราคากลาง ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแพรกจูด 5
เรื่อง ราคากลาง ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแพรกจูด 3
เรื่อง ราคากลาง ค่าก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยแพรกจูด 2
เรื่อง ราคากลาง ถนน ค.ส.ล. ถนนบางทวด ซอยถมยา 5/6
เรื่อง ราคากลาง ถนน ค.ล.ศ. ถนนบางทวด ซอยถมยา 5/4
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อหมวกนิรภัยโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง กองการศึกษา เทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่อง ราคากลางงานอาคารประกอบ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรื่อง ราคากลางงานซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
เรื่อง ราคากลาง โครงการซ้อมแซมแพขนานยนต์
เรื่อง ราคากลาง โครงการซ้อมแซมแพขนานยนต์
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดินถม(ลูกรัง) จำนวน ๕๐๐ ลบ.ม.
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชน งานฉลองวันเด็กแห่งชาต
เรื่อง ราคากลางซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒
เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ เทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่อง แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
เรื่อง ราคากลาง จัดซื้อธงราวตราสัญลักษณ์ ภปร..
เรื่อง ราคากลาง ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (โคมเทียน)
เรื่อง ราคากลาง ค่าจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ (เทียนไข)
เรื่อง ราคากลาง จัดจ้างซ่อมเรือข้ามฟากลำที่๑
เรื่อง ยกเลิกประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมางานแสดงดนตรี
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาเวทีมวยไทย
เรื่อง ราคากลาง รายการจ้างประชาสัมนธ์กิจกรรมพิธีเปิด งานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือเพรียว ๒๕๕๘ โดยผ่านจอ LED)
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หน่วยงานเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย ไตรมาศที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๘)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดแสดงมหรสพ โครงการงานประเพณีลากพระและแข่งขัเรือเพรียว
เรื่อง เผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

 


 
 
 
 
 
 
ย้อนหลัง