เรื่อง : การปฏิบัติงาน ฝ่ายป้องกัน ฯ สำนักปลัด วันที่ 10-12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน กองวิชาการและแผนงาน  วันที่ 13-17 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน กองช่าง วันที่ 13-15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน ทุกกองฝ่าย วันที่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน ทุกกองฝ่าย วันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน ทุกกองฝ่าย วันที่ 15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2558
 
เรื่อง : การปฏิบัติงาน กองวิชาการและแผนงาน วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน กองการศึกษา วันที่  17  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน กองการศึกษา วันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน กองช่าง วันที่   20 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เรื่อง : การปฏิบัติงาน ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง : การปฏิบัติงาน กองช่าง วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง : การปฏิบัติงาน สวัสดิการสังคม วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง : การปฏิบัติงาน กองวิชาการและแผนงาน วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง : การปฏิบัติงาน กองการศึกษา วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง : การปฏิบัติงาน สำนักปลัด วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง : การปฏิบัติงาน คลัง วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง : การปฏิบัติงาน กองสาธารณะสุขฯ วันที่ 17-22 พฤศจิกายน 2557
 
หน้าต่อไป