นายประเสริฐ      รัตนวิชา
ปลัดเทศบาล
   
นายสุพจน์     หอมนุ่น
รองปลัดเทศบาล
นายสมภพ สุรสกุล
รองปลัดเทศบาล
  
นายรักษ์พล   จิตต์รัว นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง นางสาวกาญจนา    พงศ์ดำรงวิทย์   นายสนอง ทะนนท์
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
                 
นายยูไนด์   มะห์โมดี นางนงเยาว์ แม่นสกุล นางจุรีรัตน์ เบญจศรี  นายธนกร เสนขวัญแก้ว
 ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้จัดการสถานธนานุบาล 
 

 

สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช   80140
โทรศัพท์   075-517266 /  075-517630 / โทรสาร 075-517313    e-mail vichakarn03@pakphanang.in.th
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง