**สำนักปลัดเทศบาลเมืองปากพนัง**


      สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินงานในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยของประชาชน การบริการด้าน งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงาน งานบริหารทั่วไปและงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

     การให้บริการของสำนักปลัดเทศบาล

1. บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์และข้อร้องเรียนต่างๆ
2. บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน
3. ฝึกอบรม อปพร. เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชน ให้มี ความรู้ความสามารถ ในการบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างถูกวิธี
4. ให้ความช่วจเหลือผู้ประสบภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ
5. ประสานงานอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน
6. บริการวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งบริการและอำนวยความสะดวกในการขอใช้บริการห้องประชุมให้แก่ หน่วยงานหรือองค์กรอื่น


**กองคลัง**

     กองคลัง ปฏิบัติภาระกิจ ด้านการเงินการคลังของเทศบาล ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฏหมาย ข้อบังคับทะเบียน ทรัพย์สิน ดำเนินการออกสำรวจสอบรวบรวมข้อมูล ภาคสนาม รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินจัดทำและปรับข้อมูลในทะเบียนสิน และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องการจัดเก็บภาษีอากรค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและรายได้อื่นๆ รวมทั้งการพิจารณากำหนด แนวทางและวิธีการได้ และจัดเก็บรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นธรรม จัดทำสัญญาเช่า จัดทำข้อมูลในการกำหนดการเช่า ตลอดจนการนำรายได้ไป ใช้จ่ายให้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น


**กองการศึกษา**

     กองการศึกษาดำเนินการด้านการพัฒนาและจัดการศึกษาของโรวงเรียนในสังกัดเทศบาล ทั้ง 6 โรงเรียน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพ รวมทั้งงานศิลปวัฒธรรมของท้องถิ่นและของชาติ


**กองช่าง**


     กองช่างดำเนินงานในด้านการควบคุมอาคาร การอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร การผังเมือง การควบคุม คุมการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม การสาธารณูปโภคสวนสาธารณะ งานติดตั้งสัญญาณไฟ และเครื่องหมายจราจร
     การบริการของกองช่างมีดังนี้
1. บริการแบบบ้านมาตรฐาน
2. บริการออกแบบด้านสถาปัตนกรรม
3. ตรวจสอบและอนุญาตการปลูกสร้างอาคาร และการรื้อถอนอาคาร
4. ตรวจสอบโรงแรม และหอพัก
5. จัดสร้างเวที - ฉาก และจัดทำป้าย
6. ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
7. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ
8. บริการด้านตรวจสอบแนวผังเมือง
9. ติดตั้งสัญญาณไฟและเครื่องหมายจราจร
10. บริการโต๊ะ เต้นท์ เก้าอี้ รถลากศพ
11. บริการรถน้ำ เพื่อแจกจ่าย น้ำดื่ม และบริโภค


**กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม**


     กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินงานด้านการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณะสุข เพื่อให้การรักษาพยาบาล การป้องกันควบคุม โรคติดต่อและไม่ติดต่อต่างๆ พร้อมกับดูแลส่งเสริมสุขภาพ ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม การบริการของกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

     รักษาความสะอาดและกำจัดขยะมูลฝอย
     ให้บริการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ
     ให้การอนามัยเกี่ยวกับแม่และเด็ก
     บริการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก 0-5 ปี และนักเรียนในโรงเรียน
     ให้บริการฉีดวัคซีน และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
     การกำจัดแมลง และพาหะนำโรค
     ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ และไม่ติดต่อต่างๆ**กองวิชาการและแผนงาน**


       - กองวิชาการและแผนงาน ดำเนินงานในด้านการนำนโยบายของฝ่ายบริหาร ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ ตามลำดับความสำคํญของงาน โครงการที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชน พร้อมๆ อีกทั้ง ดำเนินการกำกับดูแล ตรวจสอบการดำเนินงาน ให้ถูกต้องตามขั้นตอน ระเบียน กฎหมาย ข้อบังคับของทางราชการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผลการดำเนินการอย่งกว้างขวาง

     การให้บริการของกองวิชาการและแผนงาน

1. ให้บริการข้อมูลข่าวสารในรูปของศูนย์ข้อมูลข่าวสรเทศบาลเมืองปากพนัง
2. ให้บริการด้านการรับปรึกษาปัญหา ข้อกฎหมายแก่ประชาชน
3. ให้การต้อนรับือำนวยความสะดวกแก่ผู้มาศึกษาดูงาน
4. บริการติดตั้งและเคลื่อนย้ายลำโพงกระจายเสียงตามสาย เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารบริการประชาชน
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลและหน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นทงเสียงตามสาย
6. ผลิตรายการวิทยุเพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเทศบาลกับประชาชน
7. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และจัดการแถลงข่าว แก่สื่อมวลชน
8. บริการประชาชนในเรื่องการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆ ประกาศข่าวบริการชุมชนและข่าวประชาสัมพันธ์**กองสวัสดิการสังคม**


     ปฏิบัติหน้าที่ในการบริการ สงเคราะห์ เยาวชน และประชน ด้านต่างๆ ดังนี้
1. งานสังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง ประสบภัยพิบัติต่างๆ คนชรา คนพิการ คนทุพพลภาพ
2. งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
     - สงเคราะห์เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เด็กกำพร้า อนาคตไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจัดถูกทอดทิ้ง เด็กและเยาวชนที่พิการ ทางร่างกาย สมองและปัญญา
3. งานพัฒนาชุมชน
     - สำรองและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของเทศบาล ฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน จัดระเบียบชุมชน
     - จัดโครงกาช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน
     - ดำเนินการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัยและสุขาภิบาล

หน้าหลัก


สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช   80140    โทรศัพท์  075517266 / 075517630 / e-mail pm-paknang@hotmail.co.th
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศเมืองปากพนัง