หน้าหลัก
ประวัติเทศบาล
ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
การจัดองค์กร
วิสัยทัศน์/นโยบาย
พันธกิจ
หน้าที่แต่ละกองฝ่าย
แผ่นที่เทศบาล
แผนงบประมาณ
Facebook
ติดต่อเทศบาลเมืองปากพนัง

โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
บุคลากรเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
สำนักปลัดเทศบาล
กองสวัสดิการสังคม
กองวิชาการและแผนงาน
กองสาธารณสุข ฯ
ร.ร.เทศบาลปากพนัง 1
ร.ร.เทศบาลปากพนัง 2
ร.ร.เทศบาลวัดนาควารี
ร.ร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
ร.ร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
ร.ร.เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วิธีการทำขนมลาการเตรียมตัวเมือเกิดน้ำท่วม 
ประกาศ รับสมัครนักเรียน
ร.ร.เทศบาลปากพนัง 1
ร.ร.เทศบาลปากพนัง 2
ร.ร.เทศบาลวัดนาควารี
ร.ร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ์
ร.ร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
ร.ร.เทศบาลวัดศรีสมบูรณ์

 


นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์
นายกเทศมนตรี 

เอกสารประกอบการแถลง ผลการดำเนินงานตามนโบาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 
 
ข่าวทั้งหมด

พิธีเปิดงานประเพณีเทศกาลตรุษจีน

การประกวดหนูน้อย China Kids ประจำปี ๒๕๕๙

ชนะเลิศวอลเลย์บอลในร่มรุ่น 12 ปี ชายระดับประเทศ

ลงพื้นที่หลังน้ำท่วม 27 มกราคม 2559

ดูข่าวทั้งหมด
 
//
เรื่อง ประกาศเรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ
เรื่อง ระเบียบการรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนัง ประจำปี ๒๕๕๙
เรื่อง กำหนดการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอำเภอปากพนัง ประจำปี ๒๕๕๙
เรื่อง กำหนดการงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอำเภอปากพนัง ประจำปี ๒๕๕๙
เรื่อง กำหนดการกิจกรรมทาสี POWER TEAM PAINT HAPPINESS
เรื่อง กำหนดการโครงการดนตรีพบประชาชนรณรงค์ป้องกันยาเสพติด (กิจกรรมคอนเสิร์ต ช่อง 3 เพาเวอร์ทีม)
เรื่อง การให้บริการรับยื่นแบบและรับชำระเงินค่าภาษีในช่วงเวลาพักกลางวัน
เรื่อง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
เรื่อง การติดตามประเมินผลการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รอบที่ ๓
เรื่อง การจัดระเบียบสุนัข
 
 more  
   
 


เรื่อง ติดตามข่าวการจัดซื้อจัดจ้างได้ในเว็บไซต์ www.pakphanangtown.go.th.
เรื่องราคากลางจัดจ้างพิมพ์ "รายงานแสดงการปฎิบัติงานเทศบาลเมืองปากพนัง จำนวน 3,000 เล่ม.
เรื่องราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมรางรับน้ำฝน ตลาดสดบางวำ.
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างจักษุแพทย์และพยาบาลจักษุ ด้วยวิธีฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 440 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
เรื่องราคากลางจัดจ้างจักษุแพทย์และพยาบาลจักษุในการตรวจคัดกรองโรคตา.
เรื่องราคากลางจัดจ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์.
เรื่องราคากลางจัดจ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี.
เรื่องราคากลางจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์.
เรื่องราคากลางจัดจ้างซ่อมรถยนต์ตู้ ทะเบียน นข 2211 นศ..
เรื่องราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี (ในรัชกาลที่ 9).
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีฉพาะเจาะจง
เรื่องราคากลางจัดจ้างซ่อมรถแม็คโค ทะเบียน ตค 42 นศ.
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพันธ์ แช่ม ช่วง มี ซอยสุนอนันต์ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
เรื่องราคากลางจัดซื้ออุปกรณ์จราจร จำนวน 2 รายการ
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำสถานที่จำหน่ายสินค้าในสวนสาธารณะ จำนวน 11 รายการ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
เรื่องราคากลางจัดจ้างปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ประกอบอาหาร โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
เรื่องราคากลางจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร (ร.10)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรั้วไม้สังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนพัฒนาการหลังโทรศัพท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วไม้สังเคราะห์ ขนาดกว้าง 1.10 เมตร สูง 0.40 เมตร ฯ
เรื่องราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนพัฒนาการหลังโทรศัพท์ (ช่วงสี่แยกประปา-สะพานบางวำ
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนพันธ์ แช่ม ช่วง มี ซอยสุนอนันต์ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
เรื่องราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมโรงจอดรถ โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ.
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจอ LED โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยเมืองนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเวที เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยเมืองนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่องราคากลางจ้างเหมาเวที เช่าเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยเมืองนัง.
เรื่องราคากลางจ้างเหมาจอ LED โครงการมหกรรมอาหารปลอดภัยเมืองนัง.
เรื่อง ราคากลางและประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถทัศนาจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างซ่อมแซมเรือข้ามฟากลำที่ 3.
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 4232 นศ.
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา.
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองปากพนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ 2 ข้างถนนสุนอนันต์ ซอยสุนอนันต์ ซอย 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล
เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง (เพิ่มเติม)
เรื่อง ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง (เพิ่มเติม)
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสถานธนานุบาล
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำเรือข้ามฟาก และแพขนานยนต์ กองช่าง
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างรางระบายน้ำ 2 ข้างถนนสุนอนันต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2924 นศ.
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนพัฒนาการหลังโทรศัพท์ ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนพัฒนาการหลังโทรศัพท์ ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก จ้างจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยวิธีตกลงราคา
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนพัฒนาการหลังโทรศัพท์ ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ถนนพัฒนาการหลังโทรศัพท์ ซอย 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ซอยบางปรง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างเหมาบุคคล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานโรงฆ่าสัตว์
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างเหมาบุคคล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานบำบัดน้ำเสีย
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างเหมาบุคคล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานตลาดสด
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างเหมาบุคคล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างยกระดับถนน ค.ส.ล.ซอยบางปรง 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ e-bidding
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 5,869 ถุง โดยวิธีคัดเลือก
เรื่อง ราคากลางจัดทำหนังสือคู่มือสุขภาพและยา ฉบับประชาชน ขนาด 16.5 x 21.5 ซม. จำนวน 3,000 เล่ม
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ หนังสือ คู่มือท่องเที่ยว...ปากพนัง
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างจัดบูธนิทรรศการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสืบสานตำนานผ้าพระบฎ พร้อมจอ LED
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทยา จำนวน 30 รายการ
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อน้ำดื่มแจกจ่ายผู้ประสบภัย
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน ร.ร.เทศบาลปากพนัง 1
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันเหตุอุทกภัย
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อถังขยะ จำนวน 50 ใบ ขนาด 160 ลิตร
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อยางรถยนต์ จำนวน 3 คัน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาเช่าเต็นท์โค้ง เก้าอี้ เครื่องเสียง จอ LED และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการประชารัฐรักสามัคคีทำดีเพื่อพ่อ
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบุคคลประจำเรือข้ามฟากและแพขนานยนต์
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบุคคลประจำเรือท้องแบนตักขยะในแม่น้ำปากพนัง
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและปฏิบัติงานโรงชำแหละและแปรรูปสุกร
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบุคคลดูแลรักษาความสะอาดถนน
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาบุคคลเก็บกวาดขยะมูลฝอยและลอกรางระบายน้ำตลาดสด
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อชุดกีฬาและอุปกรณ์กีฬา
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งเครื่องเสียง
เรื่อง ราคากลางจ้างมหรสพ
เรื่อง ราคากลางจ้างกำจัดปลวก
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมสระว่ายน้ำ เทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทเวชภัณฑ์ยา
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล..ซอยข้างธนาคารออมสิน ถนนชายน้ำ
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสุนอนันต์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นดาวเรือง 7,000 ต้น)
เรื่อง ราคากลางซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ทะเบียน กง 7254 นศ.)
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะและเก้าอี้สแตนเลส)
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปูทับคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนพัฒนาการหลังโทรศัพท์
เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นดาวเรือง 5,000 ต้น)
เรื่อง ราคากลางจัดจ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน บ 5793 นศ.
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาทาสีเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน (ห้องนาฏศิลป์) โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษาด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( ร.ร.ท.1, ร.ร.ท.3, ร.ร.ท.4 )
เรื่อง ราคากลางโครงการลานวัฒนธรรม - ลานดนตรี (งวดที่ 2)
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับโรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษาด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560
เรื่อง ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและติดตั้งสายเมนนอกอาคาร โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 2
เรื่องราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรื่องราคากลางโครงการลานวัฒนธรรม - ลานดนตรี
เรื่องราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี
เรื่องราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์
เรื่องยกเลิกสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เรื่องราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เรื่องราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรและคอสะพาน
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทร์
เรื่องราคากลางจ้างซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์
เรื่องราคากลางจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน 1 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์
เรื่องราคากลางจ้างจัดนิทรรศการทางวิชาการและแสดงผลงานครูนักเรียน
เรื่องราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรและคอสะพาน
เรื่องราคากลางจ้างเช่าโต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์และจ้างเหมาบริการเวที
เรื่องราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำชุมชนต้นหาด
เรื่องราคากลางจัดซื้อวัสดุการเกษตร
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560
เรื่องราคากลางซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ ทะเบียน 81-4773 นศ.
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 5 ถนนชายทะเล
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำต่อจากของเดิม ถนน ส.ภักดี
เรื่องเผยแพร่สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560
เรื่องราคากลางงานจัดซื้อเครื่องรับ-ส่งสัญญาณเสียงตามสาย
เรื่องราคากลางงานจ้างซ่อมแพขนานยนต์
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางเดินริมคลองสุขุม
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอบถมยา 5/8

ประกาศย้อนหลัง

 
   

.
        </a></CENTER>
			   
         </BR>
			        <CENTER><a href=      
    

 

       
     

      
     
จำนวนผู้เข้าชม
free web counter
       
     
      “มหาดไทยบำบัดทุกข์ สร้างสุข ทั่วไทย” จำนวน 17 โครงการ ดังนี้        
 

 

 
 
 
   
   
  สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช   80140
โทรศัพท์   075-517266 /  075-517630 / โทรสาร 075-517313    e-mail pm-paknang@hotmail.co.th
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง