หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
ปรัชญา
พันธกิจ
วัตถุประสงค์
เป้าหมาย
คุณธรรม
คุณลักษณะ
สัญลักษณ์
หลักสูตรการศึกษา
ความภาคภูมิใจ
คณะผู้บริหาร
บุคลากร

สำนักงานเทศบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ม.ราชภัฏนครศรีฯ
ม.วลัยลักษณ์
ม.สุโขทัยธรรมธิราช
ม.รามคำแหง
ม.สงขลานครินทร์
ม.ทักษิณ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น (ระดับกลาง) ปี 2551
ประมวลภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6

ศูนย์เด็กในอดีต
ภูมิทัศน์
กิจกรรมใน 1 วัน
ส่งเสริมด้านต่างๆ
ประชุมผู้ปกครองและกรรมการบริหาร
กิจกรรมเนื่องในวโรกาสคล้ายวันประสูติฯ
กิจกรรมรอบ 1 ปี
พัฒนาบุคลากร
เยี่ยมชมศูนย์ฯ
ความภาคภูมิใจ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ชายน้ำ    อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช   80140
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโทรศัพท์  075517987 สำนักงานเทศบาลโทรศัพท์ 075-571630 / 075-517266
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3  สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง e-mail royim65@hotmail.com