คำแถลงนโบบาย

   สารบัญ

   คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากพนัง

   การดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษา วัฒธรรม ประเพณีท้องถิ่นกีฬาและนันทนาการ

   การดำเนินงานตามนโยบายด้านสังคมและสาธารณสุข

   การดำเนินงานตามนโยบายด้านการเมือง และการบริหาร

   สถิติโรงรับจำนำ