ลงพื้นที่หลังน้ำท่วม 27 มกราคม 2559

วันที่ ๒๗ มกราคม   ๒๕๕๙

สถานที่ เทศบาลเมืองปากพนัง

 

 
     
     
     
 

   เทศบาลเมืองปากพนัง โดยนายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์ นายกเทศมนตรีเมืองปากพนัง ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนพี่น้องประชาชน หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมโดย มี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากพนั ง ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงพื้นที่ ในชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองปากพนัง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559

สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช   80140
โทรศัพท์   075-517266 /  075-517630 / โทรสาร 075-517313    e-mail pm-paknang@hotmail.co.th
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง
.