เรื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลและชั้น ป.1

รายละเอียด :

โรงเรียนเทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์

รับแจ้งสำรวจเด็กที่เกิด พ.ศ.2550 เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557


ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557


ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องข้อมูลสารสนเทศ อาคารเรียน 2 ขั้นล่าง


หลักฐานการแจ้งสำรวจ
1 สำเนาสูติบัตรของเด็ก
2 สำเนาทะเบียนบ้าน ดังนี้
                2.1  เด็ก
                2.2 บิดา
                2.3 มารดา
3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ดังนี้
                3.1 เด็ก (ถ้ามี)
                3.2 บิดา
                3.3 มารดา

โทรศัพท์  075-444109