เรื่อง โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลและชั้น ป.1

รายละเอียด :

โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์

ปีการศึกษา 2557 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

1. เด็กก่อนเกณฑ์ เกิด พ.ศ. 2553 จำนวน 20 คน
2. เด็กอนุบาล 1 เกิด พ.ศ. 2552 จำนวน 20 คน
3. เด็กอนุบาล 2 เกิด พ.ศ. 2551 จำนวน 20 คน
4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เกิด พ.ศ. 2550 จำนวน 50 คน
หลักฐานการสมัคร
1 สำเนาสูติบัตร
2 สำเนาทะเบียนบ้าน

วันรับสมัคร
วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2557  (ใน วัน เวลาราชการ)

สถานที่
ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์