เรื่องโรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลและชั้น ป.1

รายละเอียด :

โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี

ปีการศึกษา 2557 รับแจ้งสำรวจเข้าเรียนชั้น ป.1
นักเรียน เกิด พ.ศ. 2550 จำนวน 40 คน รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล


1 ชั้นอนุบาล 1 เกิด พ.ศ. 2553 จำนวน 25 คน
2 ชั้นอนุบาล 2 เกิด พ.ศ. 2552 จำนวน 25 คน
3 ชั้นอนุบาล 3 เกิด พ.ศ. 2551 จำนวน 25 คน


รับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ในวัน เวลาราชการ
หลักฐานการสมัคร
                1. สำเนาสูติบัตร
                2 สำเนาทะเบียนบ้าน
สถานที่รัยสมัคร
                ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลวัดนาควารี


โทร 075-443061