เรื่องโรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒ รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลและชั้น ป.1

รายละเอียด :

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒


รับสมัครเด็กเข้าเรียน ชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

การสมัครเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 1.  ชั้นอนุบาล ๑ จำนวน ๖๐ คน    เด็กเกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๒
 2.  ชั้นอนุบาล ๒ จำนวน ๓๐ คน    เด็กเกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๑
 3.  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน  ๑๒๐ คน   เด็กเกิดปี พ.ศ. ๒๕๕๐

หลักฐาน
1. สำเนาสูติบัตรของเด็ก
2. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็ก
3. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ปกครอง

วันเวลารับสมัคร
รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่  ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖  จนถึง วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗  (ในวันและเวลาราชการ)
 ณ ห้องสำนักบริหารโรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๒

โทร 075-517182