เรื่องโรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑ รับสมัครนักเรียน ชั้นอนุบาลและชั้น ป.1

รายละเอียด :

โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑

ปีการศึกษา 2557 รับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล
1. ชั้นอนุบาล ๑  เกิด พ.ศ. 2552 จำนวน 50 คน
2. ชั้นอนุบาล ๒ เกิด พ.ศ. 2551 จำนวน 25 คน
รับแจ้งสำรวจเข้าเรียนชั้น ป. 1
                นักเรียน เกิด พ.ศ. 2550 จำนวน 150 คน
รับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2556 – 30 เมษายน 2557 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ในวัน เวลาราชการ
หลักฐานการสมัคร
                1. สำเนาสูติบัตร
                2. สำเนาทะเบียนบ้าน
สถานที่รับสมัคร
                ห้องสำนักงาน โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ๑

โทร 075-517301