สภาพโดยทั่วไป


   สถานที่ตั้ง

       เทศบาลเมืองปากพนัง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันออก ติดต่อกันทางรถยนต์โดยทางหลวงจังหวัด หมายเลข 4013 (ปากพนัง - นครศรีธรรมราช) ระยะทาง 35 กิโลเมตร และห่างจากทะเลฝั่งอ่าวไทย 5 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำปากพนัง และติดที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกในอ่าวไทย มีความลาดชันประมาณ ร้อยละ 0.2 - 0.5 และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 50 - 80 ซ.ม. มีแม่น้ำปากนพังยาวประมาณ 25 กิโลเมตร ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาบรรทัด ในเขตอำเภอวังอ่าง อำเภอชะอวด ไหลผ่านอำเภอชะอวด อำเภอเชียรใหญ่ และมีสาขาจากอำเภอหัวไทร ไหลมารวมกันที่บ้านปากแพรก กลายเป็นแม่น้ำปากพนัง ไหลผ่านใจกลางเทศบาลเมืองปากพนัง มีความกว้างของแม่น้ำประมาณ 500 เมตร ไหลสู่อ่าวไทยที่แหลมตะลุมพุก    ปัจจุบันสำนักงานเทศบาล ตั้งอยู่เลขที่ 72 ถนนประชาวัฒนา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

   อาณาเขต :::: เทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครสรีธรรมราช ดังนี้


ทิศเหนือ :::::: จดคลองบางศรีจันทร์ คลองบางฉนาก

ทิศใต้ ::::::: จดคลองบางหญ้า คลองบางสมบูรณ์

ทิศตะวันออก :::: จดที่ราบลุ่มชายทะเล คองบางหญ้า

ทิศตะวันตก :::: จดคลองบางทวด ถนนไปบ้านบางลึก


   ลักษณะภูมิประเทศ       ภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีน้ำท่วมขัง มีแม่น้ำปากพนังซึ่งมีความยาว 25 กม. ไหลผ่านใจกลางเทศบาล ซึ่งประชาชนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างตะวันออกและตะวันตก และยังใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปสู่ตำบลต่างๆ ในอำเภอปากพนังและไปยังอำเภออื่นๆ เช่น อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอหัวไทร อำเภอชะอวด เป็นต้น
   ลักษณะภูมิอากาศ


       เมืองปากพนังตั้งอยู่ในเขตร้อน ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้ มีลมทะเลพัดผ่านประจำ ทำให้อากาศไม่ร้อนจัดและหนาวจัด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 28 องศาเซลเซียส มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านประกอบกับเมืองปากพนังอยู่ในเขตภูมิอากาศร้อน แบ่งฤดูกาลได้ 2 ฤดู คือ

       1. ฤดูร้อนอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน อากาศค่อนข้างร้อนตลอดฤดูกาล
       2. ฤดูฝนแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ
         2.1 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
         2.2 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนืออันเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักหนาแน่น   ประชากร

  


      เทศบาลเมืองปากพนัง มีพื้นที่ 7.35 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งหมด จำนวน 22,802 คน
แยกเป็น

: ชาย     11,304 คน
: หญิง     11,516 คน
: จำนวนครัวเรือน   4,730 ครัวเรือน

        ***(ที่มา ข้อมูล ธันวาคม 2551 )


เทศบาลเมืองปากพนังแบ่งออกเป็น 22 ชุมชน

1 ชุมชนรัตนาราม

2 ชุมชนบางฉนาก

3 ชุมชนต้นหาด

4 ชุมชนสนามกีฬา

5 ชุมชนประชาพัฒนา

6 ชุมชนชายน้ำ

7 ชุมชนตลาด

8 ชุมชนเสาธงทอง

9 ชุมชนพรหมมานนท์

10 ชุมชนเขมวงศาราม

11 ชุมชนแพรกจูด

12 ชุมชนสะพานใหม่

13 ชุมชนรามประดิษฐ์

14 ชุมชนไผหั่ว

15 ชุมชนบ้านล่าง

16 ชุมชนสินสืบสุข

17 ชุมชนสระแก้ว

18 ชุมชนนาควารี

19 ชุมชนวารีสวัสดิ์

20 ชุมชนหูล่อง

21 ชุมชนคงคาสวัสดิ์

22 ชุมชนศรีสมบูรณ์

หน้าหลัก


สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช   80140    โทรศัพท์  075517266 / 075517630 / e-mail royim65@hotmail.com
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศเมืองปากพนัง