พันธกิจ (MISSION)


1.) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2.) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3.) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามและที่จอดรถ
4.) การสาธาณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ
5.) การสาธารณูปการ
6.) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7.) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
8.) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9.) การจัดการศึกษา
10.) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11.) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12.) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการ เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13.) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14.) การส่งเสริมกีฬา
15.) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16.) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฏรในการพัฒนา ท้องถิ่น
17.) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง
18.) การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
19.) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20.) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21.) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22.) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
23.) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่นๆ
24.) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25.) การผังเมือง
26.) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27.) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28.) การควบคุมอาคาร
29.) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30.) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน้าหลัก
สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช   80140    โทรศัพท์  075517266 / 075517630 / e-mail pm-paknang@hotmail.co.th
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศเมืองปากพนัง