วิสัยทัศน์ (VISION) พ.ศ. ๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๒

"เมืองอาหารคุณภาพ น่าอยู่ น่าเที่ยว บนฐานธรรมาภิบาล ที่มีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสังคมเป็นสุข"

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๗


เมืองสุขภาพดี


ศูนย์ศึกษาเรียนรู้แห่งลุ่มน้ำ


ชุมชนพอเพียง


นโยบายพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น

1.) นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.) นโยบายด้านการสาธารณสุข
3.) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
4.) นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพและเศรษฐกิจ
5.) นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
6.) นโยบายด้านการศึกษา
7.) นโยบายด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
8.) นโยบายด้านการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
9.) นโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
หน้าหลัก


สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช   80140    โทรศัพท์  075517266 / 075517630 / e-mail royim65@hotmail.com
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศเมืองปากพนัง