พญานาคทั้งสองแผ่เศียรประคบประภาคารทั้งสองข้าง
เฝ้าพิทักษ์รักษาประภาคารซึ่งสร้างอยู่ในทะเล
ที่ยอดประภาคารมีรัศมีแผ่ออกเป็นครึ่งวงกลมครอบยอดประภาคาร
ฐานของประภาคารและน้ำทะเลรองรับด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีข้อความว่า


"เทศบาลเมืองปากพนัง"
เครื่องหมายดังกล่าวล้อมด้วยวงกลมชั้นใน ถัดออกไปเป็นวงกลมอีกชั้นหนึ่ง
เป็นวงกลมชั้นนอก มีกนกลายดอกไม้สองดอก แบ่งวงกลมชั้นนอกออกเป็นสองส่วน
ส่วนบนมีความว่า "เทศบาลเมืองปากพนัง"
ส่วนล่างมีข้อความว่า "จังหวัดนครศรีธรรมราช" ข้อความดังกล่าวเขียนไปตามส่วนโค้งของวงกลม

ความหมาย
พญานาค     หมายถึง ความอุดสมบูรณ์
ทะเล      หมายถึง ปากพนังเป็นเมืองชายทะเล
ประภาคารมีรัศมี     หมายถึง เมืองท่าที่มีความเจริญรุ่งเรือง
ตัวหนังสือบอกชื่อว่าเป็นเมืองปากพนัง จึงมีความหมายว่า "ปากพนังเป็นเมืองชายทะเลที่มีความเจริญรุ่งเรืองและอุดมสมบูรณ์ปราศจากภยันตรายทั้งปวง มีพญานาคทั้งสองคอยคุ้มครองและพิทักษ์รักษาอยู่ตลอดเวลา"หน้าหลัก


สำนักงานเทศบาลเมืองปากพนัง    ถ.ประชาวัฒนา    อ.ปากพนัง  
จ.นครศรีธรรมราช   80140    โทรศัพท์  075517266 / 075517630 / e-mail pm-paknang@hotmail.co.th
พัฒนาโดย : กองวิชาการและแผนงาน อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3   สำนักงานเทศเมืองปากพนัง